Denizli İl Koordinatörlüğü

Proje Uygulama Sürecinde Yapım İşleri İle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


 

Faydalanıcılarımızın Dikkatine

IPARD II 1.çağrı kapsamında Kurumumuzla sözleşme imzalayan Faydalanıcılarımızın uygun harcamaları içerisinde yapım işlerinin de yer alması halinde, proje uygulama dönemi süresince aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri önem arz etmektedir.

 • Yapım işleri, Kurumumuz ve Faydalanıcımız arasında imzalan sözleşme ve eklerinde yer alan bilgilere ve projelere uygun olarak yapılmalıdır.
   
 • Yapım işleri uygulama sürecinde, sözleşmede yer alan yapım işi pozu/pozlarının yerine farklı yapım işi pozunun/pozlarının uygulanması gerekiyorsa, Kurumumuz onayı alınarak poz değişikliği yapılabilir. Ancak bu değişiklik aynı mahalde aynı işlev için kullanılacak pozlar için olabilir.
   
 • İlgili yapım işi yapılmadan önce aşağıda yer alan “Poz Değişikliği Talep Formu” ile Kurumumuz İl Koordinatörlüğüne başvuruda bulunulması gerekmektedir.
   
 • “Poz Değişikliği Talep Formu” ile birlikte değişikliğin gerekçesi açıkça belirtilmeli ve yeni uygulanmak istenen poz/pozların metrajı “Poz Değişikliği Talep Formu”na mutlaka eklenmelidir.
   
 • Kurumumuz İl Koordinatörlüğü poz değişikliği talebini değerlendirerek kararı Faydalanıcımıza bildirecektir. Kurumumuz İl Koordinatörlüğü poz değişikliği talebini reddetme hakkına sahiptir. Poz değişikliği talebi reddedilirse Faydalanıcı sözleşmedeki mevcut yapım işleri pozlarını uygulamalıdır. Sözleşmede yer alan poz/pozlar sahada uygulanmaz ise bu poz/pozlar için Kurumumuzca ödeme yapılmayacaktır.
   
 • Değişikliği uygun bulunan yapım işi pozu/pozları için verilen karar, zeyilname düzenlendiği anlamına gelmeyip bu kararın ödeme işlemlerinde dikkate alınması için ayrıca bir zeyilname düzenlenip taraflarca karşılıklı imza altına alınması gerekmektedir.
   
 • Kurumumuz tarafından uygun bulunmuş poz değişikliği talepleri birleştirilerek Faydalanıcımız tarafından ilgili faaliyet dönemi bitmeden zeyilname talebinde bulunulmalıdır. Söz konusu zeyilname taraflarca imzalanmadıkça sözleşmedeki mevcut durum geçerliliğini koruyacaktır.
   
 • Değişikliği uygun bulunan yapım işi pozu/pozları için birim fiyat, yapılacak olan zeyilnamede belirlenecek yüzdelik oran üzerinden kırım uygulanarak belirlenir.
   
 • Poz değişikliği talebi destek sözleşmesinde yer alan yapım işi pozlarının sayıca en fazla %30’u için yapılabilir. (Uygun harcama listesinde 100 adet yapım işi pozu yer alıyorsa, en fazla 30 poz için poz değişikliği talebinde bulunulabilir.)
   
 • Projenin statik çiziminde, yapı ruhsatında vb. büyük değişikliklere yol açacak durumlarda poz değişikliği talebi yerine mutlaka zeyilname yapılmalıdır.
   
 • Ödeme Talep Paketi ile birlikte sunulan fatura, hakediş vb. belgeler sahada uygulanan imalat ile mutlaka uyumlu olmalıdır.


Cimer